Al binnen 10 dagen! 
Vraag naar de voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden terug, de zogeheten ´kleine lettertjes´, zodat we transparant kunnen zijn in onze dienstverlening.


1.    Algemeenheden
1.1.    In deze algemene voorwaarden wordt onder de “Dienstverlener” NIE-Nummer Aanvragen, onder holding La Administradora, hierna te noemen NIE-Nummer Aanvragen, verstaan. Onder de “Klant” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de diensten van de NIE-Nummer Aanvragen. Onder “goederen” wordt verstaan de goederen die het voorwerp en / of onderdeel uitmaken van de overeenkomst met de NIE-Nummer Aanvragen.
1.2.    Onderhavige algemene voorwaarden en hun bijlagen maken integraal deel uit van het aanbod of de overeenkomst, behoudens indien en voor zover de dienstverlener schriftelijk anders verklaart. De algemene voorwaarden vormen, samen met de overeenkomst waarin zij worden geïntegreerd, de totaliteit van wat werd overeengekomen tussen partijen. Door de ondertekening van de overeenkomst aanvaardt de Klant expliciet de toepassing van de algemene voorwaarden. Voor zover de overeenkomst afwijkt van de algemene voorwaarden, primeert de overeenkomst op onderhavige algemene voorwaarden.
1.3.    De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Dienstverlener aanvaard zouden zijn. In geen enkel geval kunnen de algemene voorwaarden van de Klant door de Dienstverlener als stilzwijgend aanvaard worden beschouwd. Indien de aanvaarding door de Klant van een door de Dienstverlener uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen bevat, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de Dienstverlener in haar orderbevestiging aan de klant schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.
1.4.    De geldigheid van de aanbiedingen wordt beperkt tot 1 maand te rekenen vanaf de datum van hun verzending. De beschrijvingen, vermogens en andere gegevens die voorkomen in catalogi, prospecten, reclame aankondigingen, prijslijsten e.d., worden slechts als inlichtingen gegeven en zijn louter indicatief. Deze gegevens zijn niet bindend behalve indien de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. Bestellingen zijn slechts definitief na schriftelijke aanvaarding door de Dienstverlener.
1.5.    Indien de Klant geen eigenaar is of niet de enige eigenaar is van de goederen die het voorwerp van de overeengekomen dienstverlening uitmaken, zal hij de Dienstverlener daarvan schriftelijk op de hoogte stellen ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Hij zal voorafgaandelijk de toestemming van de eigenaar of eigenaars bekomen hebben voor de te verlenen diensten en hij zal de Dienstverlener vergoeden voor iedere mogelijke eis ten gevolge van het niet-bekomen van deze toestemming.
1.6.    De Klant zal onmiddellijk de Dienstverlener op de hoogte brengen van iedere verandering in de overeenkomst. In geval de overeenkomst of de uitbating van de geleverde diensten aan derden zou worden overgedragen, verbindt de Klant zich ertoe de toepassing van deze overeenkomst door hen te doen aanvaarden. De Klant blijft hoe dan ook steeds aansprakelijk tegenover de Dienstverlener.
2.    Inhoud van de te presteren diensten
2.1.    De Dienstverlener zal de dienst verlenen op de plaats die werd overeengekomen en, bij gebreke aan uitdrukkelijke overeenkomst ter zake, op de plaats waar de goederen, die het voorwerp uitmaken van de diensten, gelegen zijn of nog in de gebouwen van de Dienstverlener.
2.2.    De Dienstverlener zal de diensten verlenen binnen de voor hem normale werkdagen en –uren.
2.3.    Diensten buiten het bereik van de overeenkomst en op vraag van de Klant geleverd worden afzonderlijk aangerekend volgens het op dat moment geldende tarief van de Dienstverlener.
3.    Prijzen en betalingen
3.1.    De overeengekomen prijs is een forfaitaire prijs voor de te leveren diensten die alle kosten en uitgaven dekt verbonden aan de uitvoering van de dienstverlening evenals de winsten.
3.2.    De BTW en alle huidige en toekomstige belastingen, taksen, heffingen, kosten en lasten  van welke aard ook, zijn inbegrepen in de prijs en zijn steeds ten laste van de Klant.
3.3.    De betalingen worden gedaan in euro of in de munteenheid die werd overeengekomen, netto en zonder disconto.
3.4.    De facturen van de Dienstverlener worden altijd vooraf voldaan
3.5. In geval van annulering of stopzetting door de Klant wordt een terugbetaling van 50% gedaan, in alle gevallen en onder alle omstandigheden. De Klant heeft geen recht op volledige teruggave van eerder betaald bedrag voor de genoemde diensten.
3.6.    In geval van faillissement, de neerlegging van een verzoekschrift binnen de wet continuïteit ondernemingen, de gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van het bedrijf van de Klant, heeft de Dienstverlener het recht om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen van de door har geleden schade, dit alles zonder rechterlijke tussenkomst.
4.    Verplichtingen van de Klant
4.1.    De Klant zal op zijn kosten alle middelen voorzien welke noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de diensten, zoals aangegeven door de Dienstverlener
4.2.    De Klant heeft niet het recht om zijn contractuele verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in gebreke is gesteld bij de nakoming van zijn verplichtingen.
4.3.    De Klant is tijdens de uitvoering van de overeenkomst verplicht de Dienstverlener binnen de 7 kalenderdagen per aangetekend schrijven in kennis te stellen van elke wijziging nodig voor wat betreft de dienstverlening
4.4.    De Klant heeft niet het recht om zijn rechten en plichten voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. Voor zover er schriftelijke toestemming zal worden verleend, blijft de overdrager solidair gehouden met de overnemer met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
4.5.    Indien de Klant niet voldoet aan één van de in de artikelen 4.1 t/m 4.4. opgesomde verplichtingen zal de Klant de daardoor zowel direct als indirect veroorzaakte schade vergoeden aan de dienstverlener aan de op dat ogenblik geldende tarieven Bovendien is in onderhavige situatie de Dienstverlener niet gehouden tot het leveren van diensten.
5.    Uitvoeringstermijnen
5.1.    De uitvoeringstermijnen zijn slechts gegeven als aanwijzing en een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
6.    Inontvangstname
6.1.    De Dienstverlener zal de Klant de afwerking van de diensten mededelen. Vanaf deze mededeling zal de Klant overgaan tot het nazicht van het werk en uitsluitsel of dit naar tevredenheid is, waarna, indien hij van mening is dat het werk goed werd uitgevoerd, hij de overige financiële toekomstigheden laat vervallen en de dienstprestatie is afgehandeld.
6.2.    Indien de Klant de geleverde dienst niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat deze ter beschikking wordt gesteld door de Dienstverlener, is hij niet gerechtigd om de betaling die aan de Dienstverlener is gedaan terug te vorderen.
7.    Beperking van aansprakelijkheid
7.1.    De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijke schade die de Klant en / of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een bezoek op aanwijzing van Dienstverlener aan welke locatie dan ook, onderweg naar deze locatie of bij de locatie.
7.2.    De Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk, hetzij contractueel, hetzij niet-contractueel, voor  indirecte schade, winst- of  inkomstenverliezen, gevolgschade, productieverliezen, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie of voor enige eis die zou worden ingediend door een derde tegen de Klant, zonder hiermede limitatief te willen zijn.
7.3.    Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot de meest recente betaalde bedragen aan Dienstverlener
7.4.    De Dienstverlener is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade indien een in artikel 12 of artikel 13 beschreven situatie zich voordoet.
8.    Overmacht
8.1.    Overmacht zal aan de Dienstverlener het recht geven om zoveel later uitvoering te geven aan haar contractuele verplichtingen als deze overmacht duurt. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of onmogelijk is binnen een redelijke termijn na het vooropgestelde tijdstip waarop de diensten zouden worden verleend, zullen beide partijen het recht hebben de overeenkomst te ontbinden bij schriftelijke kennisgeving, zonder recht op enige schadevergoeding voor de andere partij, onverminderd het recht van de Dienstverlener op betaling van de diensten die hij reeds werkelijk presteerde.
8.2.    Als overmacht in hoofde van de Dienstverlener wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die de Dienstverlener niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn onder meer, doch geenszins beperkend, begrepen: oorlog, overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van goederen of diensten door derden, vernielingen, beschadigingen of defecten aan de voor het verlenen van de diensten essentiële bedrijfsmiddelen van de Dienstverlener, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel, ontbreken van grondstoffen,… Deze opsomming is niet beperkend en wordt enkel gegeven als voorbeeld.
9.    Uitsluitingen en beperkingen
9.1.    Is eveneens uitgesloten, het leveren van diensten  indien de Klant zijn verplichtingen zoals opgesomd in de artikelen 4 of 6 niet nakomt.
10.    Overdracht van rechten en plichten
10.1.    De Dienstverlener is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst met de Klant, alsmede de eigendom van haar goederen, over te dragen aan een derde.
10.2.    De Klant is niet gerechtigd zijn contractuele rechten en plichten over te dragen, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de Dienstverlener. Zo de Klant toch zijn contractuele rechten zou overdragen zonder toestemming aan de Dienstverlener zonder toestemming, dan blijft de Klant ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de Dienstverlener voor alle verplichtingen die voortspruiten uit de overeenkomst.
11.    Confidentialiteit
De Dienstverlener en de Klant verplichten zich ertoe de overeenkomst als vertrouwelijk te beschouwen en ontzeggen zich het recht de inhoud ervan aan derden mee te delen, behoudens verplichting hiertoe ingevolge een beslissing van de bevoegde rechtbank of administratieve overheid. Deze verbintenis is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de ondertekening ervan.
12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
12.1.    De overeenkomst en de geschillen die hieruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het recht dat van kracht is op de plaats van de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener (Gerechtshof te Den Haag).
12.2.    Voor ieder geschil dat zou voortkomen uit deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener bevoegd (Gerechtshof te Den Haag).